FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ pdf ७७/७८ 05/13/2021 - 12:09 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ pdf.pdf
शिक्षा निति २०७७ ७७/७८ 05/13/2021 - 12:01 PDF icon शिक्षा निति २०७७.pdf
शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/13/2021 - 12:00 PDF icon शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
व्यवसाय दर्ता, नवीरकण तथा कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ pdf ७७/७८ 05/13/2021 - 11:58 PDF icon व्यवसाय दर्ता, नवीरकण तथा कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ pdf.pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ pdf ७७/७८ 05/13/2021 - 11:57 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७७ pdf.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था ऐन २०७७ pdf ७७/७८ 05/13/2021 - 11:57 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था ऐन २०७७ pdf.pdf
लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि,२०७७ pdf ७७/७८ 05/13/2021 - 11:56 PDF icon लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि,२०७७ pdf.pdf
राजश्व परामर्श समितिको (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 05/13/2021 - 11:54 PDF icon राजश्व परामर्श समितिको (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि,२०७७.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 05/13/2021 - 11:54 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि,२०७७.pdf
नवीकरणीय उर्जा नीति, २०७७ pdf ७७/७८ 05/13/2021 - 11:53 PDF icon नवीकरणीय उर्जा नीति, २०७७ pdf.pdf

Pages